Všeobecné obchodní podmínky

(Dále jen "VOP")

 1. Vznik právního vztahu

  1. Právní vztah mezi zprostředkovatelem a osvojitelem vzniká v okamžiku splnění níže uvedených podmínek:
   1. Osvojitel podal řádně vyplněný registrační formulář (dále jen „registrace“). Registraci je možné provést pouze prostřednictvím online formuláře webových stránek zprostředkovatele. Registrací vyslovuje osvojitel souhlas s těmito VOP.
   2. Spolu s registrací obdrží osvojitel výzvu k platbě ceny služeb (v závislosti od zvolené varianty). Platbu je možné provést bezhotovostně prostřednictvím platebního systému či prostřednictvím platební karty. Osvojitel je povinen uhradit cenu služeb před jejich poskytnutím. Následně osvojitel obdrží potvrzení prostřednictvím e-mailu o uskutečněné registraci a provedené platbě.
   3. Okamžikem uhrazení platby nastávají účinky právního vztahu uzavřeného mezi zprostředkovatelem a osvojitelem.
  2. Na základě registrace se osvojitel zavazuje komunikovat se zprostředkovatelem dle kontaktních údajů v ní uvedených.
 2. Předmět právního vztahu

  1. Zprostředkovatel osvojiteli na základě registrace a uhrazení ceny služeb zprostředkuje „adopci vinného keře – hlavy“ ve vinohradu ve Velkých Bílovicích na Jižní Moravě a služby s tím související. Konkrétní podobu a rozsah poskytovaných služeb specifikuje osvojitel, který si vybere z nabízených variant služeb.
  2. Zprostředkovatel nabízí 2 různé varianty služeb:
   1. Adopce hlavy na 1 rok
    za 2490 Kč včetně DPH pro jednu osobu,
    resp. 4590 Kč včetně DPH pro 2 osoby
    1. označení hlavy ve vinohradu štítkem se jménem osvojitele (pořízení fotografie)
    2. 1 lahev vína s vlastní etiketou
    3. celoroční sleva ve výši 15 % z cen na e-shopu vinařství Kubík
    4. 3 zážitkové akce ve vinohradu (včetně občerstvení a exkurze do vinařství s degustací)
    5. sleva 10 % na ubytování v Penzionu U Vinohradu
   2. Adopce hlavy na 2 roky
    za 4790 Kč včetně DPH pro jednu osobu,
    resp. 8990 Kč včetně DPH pro 2 osoby
    1. označení hlavy ve vinohradu štítkem se jménem osvojitele (pořízení fotografie)
    2. 1 lahev vína s vlastní etiketou
    3. celoroční sleva ve výši 15 % z cen na e-shopu vinařství Kubík
    4. 3 zážitkové akce ve vinohradu každý rok (včetně občerstvení a exkurze do vinařství s degustací)
    5. sleva 10 % na ubytování v Penzionu U Vinohradu
    6. každý další rok 1 lahev přívlastkového vína navíc
  3. V případě adopce pro 2 osoby platí výše uvedený obsah služby v obou variantách pro každou z osob.
 3. Práva a povinnosti

  1. Zájemce má zejména právo na řádné poskytnutí služeb zahrnutých do zvolené varianty.
  2. Zájemce má právo na získání informací o skutečnostech, týkajících se sjednaných služeb.
 4. Ochrana osobních údajů

  1. Zájemce tímto uděluje souhlas s poskytnutím svých osobních údajů (zejména svého jména, data narození, rodného čísla, adresy trvalého bydliště a kontaktních údajů) zprostředkovateli a s jejich zpracováním zprostředkovatelem v rozsahu potřebném pro zajištění objednaných služeb.
  2. Zájemce tímto prohlašuje, že si je vědom svých práv podle § 12 a 21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Prohlašuje, že všechny údaje jsou přesné a pravdivé a jsou poskytovány dobrovolně.
 5. Ukončení právního vztahu

  1. Právní vztah se uzavírá na dobu určitou, a to na dobu, na kterou je uhrazena cena služeb zvolené varianty.
  2. Mezi zájemcem a zprostředkovatelem je uzavírán vztah prostřednictvím prostředků komunikace na dálku. Zájemce, který je v postavení spotřebitele, má právo odstoupit ve lhůtě 14 dnů od odeslání přihlášky, s výjimkou případů, kdy již byla služba splněna. Odstoupení nemusí být odůvodněno a stačí, je-li ve stanovené lhůtě odstoupení odesláno.
 6. Reklamační řád a informace o záruce

  1. Reklamace budou vyřízeny v souladu s právním řádem ČR a to do 30 dnů od obdržení reklamace (zásilky).
  2. Veškeré reklamace musí být bezodkladně uplatněny, a to telefonicky, případně e-mailem. (info@vinohlav.cz)
  3. Reklamované zboží je zákazník povinen zaslat na adresu provozovatele. Zboží musí být vráceno v původním obalu. V případě oprávněné reklamace bude měněno kus za kus nebo dle dohody se zákazníkem vrácená cena zboží.
  4. Zákazník bude o vyřízení reklamace informován písemně/emailem nejpozději do 30dnů.
 7. Ostatní ustanovení

  1. Právní vztahy mezi zájemcem a zprostředkovatelem se řídí právem České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v účinném znění („NOZ“).
  2. Tyto VOP vstupují v platnost a účinnost dne 13.11.2015.